شناخت مراحل مختلف زندگی یک حشره ائم از حشرات آفت و دشمنان طبیعی آنـها از ضروریـات مـهم جهت کنترل آفات مـی باشد. پژوهش تفکرهشتم پژوهش های بیولوژی شامل بررسی مراحل مختلف رشدی حشرات از مرحله تخم که تا حشره کامل درون شرایط آزمایشگاهی و صحرایی، پژوهش تفکرهشتم بررسی تعداد نتاج تولید شده توسط حشره، تعداد نسل درون سال و غیره مـی باشد. پژوهش تفکرهشتم منظور از اکولوژی حشرات بررسی رابطه بین حشرات و محیط زندگی آنـها و کلیـه عوامل زنده و غیر زنده کـه روی جمعیت حشرات و نحوه زندگی آنـها تأثیر مـی گذارند. پژوهشـهای مربوط بـه اکولوژی حشرات شامل بررسی نوسانات جمعیت آفات و تأثیر پارامترهای محیطی روی جمعیت آفات و دشمنان طبیعی آنـها، بررسی مقاومت گیـاهان مختلف یـا ارقام مختلف یک گیـاه بـه آفات و غیره مـی باشد.

: پژوهش تفکرهشتم
[بیولوژی و اکولوژی حشرات | دانشکده مـهندسی کشاورزی پژوهش تفکرهشتم]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 13 Jul 2018 04:07:00 +0000