انتخاب سه تن از اعضاي هيات علمي دانشكده بـه عنوان اساتيد برتر واحد گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... گروه تلگرام پسته mimplus.ir در مراسم بزرگداشت روز معلم، گروه تلگرام پسته سركار خانم دكتر عاطفه چمني عضو محترم هيات علمي گروه علوم محيط زيست، جناب آقاي دكتر بهنام سروري نژاد عضو محترم هيات علمي گروه علوم آب و خاك و جناب آقاي دكتر حسينعلي اسدي عضو محترم هيات علمي گروه علوم باغباني عنوان اساتيد برتر واحد را بـه خود اختصاص دادند. گروه تلگرام پسته ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي انتخاب دو گروه دانشكده بـه عنوان گروه هاي برتر پژوهشي گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir در مراسم بزرگداشت روز معلم، گروه هاي علوم دامي و علوم باغباني بـه عنوان گروه هاي برتر پژوهشي واحد انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت هاي بيشتر ايشان هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي انتخاب دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي بـه عنوان دانشكده برتر درون امور پژوهشي گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir در مراسم بزرگداشت روز معلم، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي بـه عنوان دانشكده برتر درون امور پژوهشي انتخاب گرديد. اين موفقيت را بـه كليه همكاران و دانشجويان محترم دانشكده تبريك عرض مي نمائيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي پيام تسليت گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir درگذشت مادر گرامي جناب آقاي دكتر سليماني مدير محترم گروه توليد و ژنتيك گياهي را تسليت عرض نموده از خداوند منان علو درجات براي آن مرحومـه و صبر براي بازماندگان مسئلت داريم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي كانال تلگرام دانشكده راه اندازي شد. گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir كانال تلگرام دانشكده بـه آدرس https://t.me/khuisf_agri راه اندازي شد. انتصاب عضو هيات علمي گروه علوم دامي بـه سمت رياست دانشكده گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir كتر احمد آذين درون حكمي دكتر اكبر پيرستاني عضو هيات علمي گروه علوم دامي واحد را بـه عنوان رييس دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي منصوب كرد. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان درون پست جديد هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي انتصاب دو تن از اعضاي هيات علمي دانشكده بـه سمت معاونت دانشگاه گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir دكتر احمد آذين درون حكمي دكتر مجيد طغياني خوراسگاني استادتمام گروه علوم دامي واحد اصفهان(خوراسگان) را بـه عنوان معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) منصوب كرد. همچنين درون حكمي ديگر دكتر حميدرضا جوانمرد استاديار گروه مـهندسي توليد و ژنتيك گياهي واحد اصفهان(خوراسگان) بـه عنوان معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)منصوب گرديد. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان درون پست جديد هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي فناور برتر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درون سال 1396 گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir سركار خانم دكتر مريم گل آبادي عضو محترم هيات علمي گروه توليد و ژنتيك گياهي بـه عنوان "فناور برتر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درون سال 1396" انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. پژوهشگر برتر گروه كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر مجيد طغياني عضو محترم هيات علمي گروه علوم دامي بـه عنوان "پژوهشگر برتر گروه كشاورزي و منابع طبيعي كل واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي درون سال 1396" انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. فناور برتر سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir سركار خانم دكتر مريم گل آبادي عضو محترم هيات علمي گروه توليد و ژنتيك گياهي بـه عنوان "فناور برتر درون سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان"در سال 1396انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. پژوهشگر برتر گروه كشاورزي درون سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر مـهرداد مدرسي عضو محترم هيات علمي گروه علوم دامي بـه عنوان "پژوهشگر برتر گروه كشاورزي درون سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان"در سال 1396انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. انتخاب عضو هيات علمي دانشكده بـه عنوان مدير سازمان پارك ها و فضاي سبز شـهر اصفهان گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir سركار خانم دكتر مرتضايي نژاد عضو محترم هيات علمي گروه علوم باغباني بـه عنوان مدير سازمان پارك ها و فضاي سبز شـهر اصفهان انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. انتصابات جديد دانشگاه گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر اكبر پيرستاني بـه سمت رييس قطب ترانسژنزيز دانشگاه منصوب گرديدند.ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان درون پست جديد هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي ارتقاء علمي عضو هيات علمي دانشكده گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر محمد گلي عضو هيات علمي گروه علوم و صنايع غذايي بـه مرتبه دانشياري ارتقا يافتند. دانشكده كشاورزي اين موفقيت را بـه ايشان و كليه همكاران دانشگاهي تبريك مي گويد. انتخاب مقاله عضو هيات علمي دانشكده بـه عنوان مقاله برتر جشنواره فرهيختگان گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir جناب آقاي دكتر اميرداور فروزنده عضو محترم هيات علمي گروه علوم دامي بـه عنوان ارائه كننده مقاله برترجشنواره فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي درون سال 1396انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. ارائه خدمات كلينيك گياهپزشكي دانشگاه گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir كلينيك گياهپزشكي دانشگاه ( آزمايشگاههاي تخصصي تشخيص آفات و بيماري هاي گياهي) آماده ارائه خدمات بـه گلخانـه داران، باغداران و كشاورزان محترم مي باشد. 35354001-9داخلي2238 مـهندسي آب گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir ...اين فارغ‌التحصيلان درون هر كدام از خوشـه‌هاي تحصيلي، قابليت مشغول بـه كار شدن درون سازمان جهاد كشاورزي، شركتهاي تابعه وزارت نيرو (شركت آب منطقه‌اي و شركت آب و فاصلاب)، شركتهاي مـهندسين مشاور و پيمانكاري درون زمينـه‌هاي مختلف مربوط بـه آب (مانند آبرساني، آبياري و زهكشي و ... بـه عنوان كارشناس مطالعات و مـهندس ناظر) را دارند.. مـهندسي علوم باغباني گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir ...داشتن پتانسيل­هاي مختلف درون زمينـه هاي سخت افزاري و نرم افزاري شامل درون اختيار داشتن اساتيد مجرب و متخصص­ درون گرايش­هاي متفاوت، فضاهاي مناسب آموزشي- پژوهشي، مزرعه آموزشي - پژوهشي خاتون آباد با مساحت 32 هكتار و كلكسيون تخصصي علوم باغباني گورت با مساحت قريب 4 هكتار، سالن­هاي پرورش قارچ خوراكي، مجموعه گلخانـه­ هاي آموزشي – پژوهشي و توليدي با سطح قريب 15000 متر مربع با محتواي محصولات زينتي، توت­ فرنگي، انواع گل­هاي شاخه بريده، گياهان گوشت خوار، سبزي و صيفي (خيار، گوجه­ فرنگي گلخانـه اي، بادمجان، فلفل، كاهو و توليد انواع گياهچه­ هاي آماده كشت درون زمينـه­ هاي مختلف توليد درون حوزه تخصصي محصولات باغباني)، آزمايشگاه­هاي گسترده و مجهز بـه پيشرفته ­ترين تجهيزات و دستگاه­هاي مورد نياز جهت اندازه­ گيري­هاي آزمايشگاهي مورد نياز دانشجويان درون مقاطع مختلف تحصيلي و... مـهندسي زراعت و اصلاح نباتات گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir ... از جمله مشكلات كشاورزي درون كشور ما همواره اين بوده هست كه مجريان فعاليت‌هاي توليدي كشاورزي، كمتر تحصيلاتي درون زمينـه كشاورزي داشته اند؛ بـه طوري كه روش‌هاي كار همچنان سنتي و قديمي باقي مانده است. درون حالي كه درون سطوح بالاتر (كارشناسان و مراكز برنامـه ريز و هدايت گر) توان بالايي براي تأمين فن آوري مورد نياز وجود دارد... مـهندسي گياهپزشكي گروه تلگرام پسته دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... mimplus.ir ...كارشناسان اين رشته درون ايران درون مراكز تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي مستقر درون استانـها، وزارت جهاد كشاورزي تحت نظر سازمان حفظ نباتات، كلينيكهاي تخصصي گياهپزشكي، مراكز تحقيقات تخصصي تك محصولي مانند موسسه تحقيقات پسته، موسسه تحقيقات خرما، موسسه تحقيقات برنج، موسسه تحقيقات مركبات، موسسه تحقيقات چغندرقند و ...، شركتهاي توليد موار ارگانيك گياهي، شركتهاي دانش بنيان و بيوتكنولوژيك مرتبط با توليد تركيبات ضد ميكروبي گياهي و شركتهاي توليد مواد كنترل بيولوژيك مشغول بـه كار مي‌باشند... : گروه تلگرام پسته
[دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان ... گروه تلگرام پسته]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 01 Aug 2018 04:34:00 +0000